Raport bieżący nr 93 / 2014

Raport bieżący nr 93 / 2014 - 26 listopada 2014 / 00:00

Przygotowanie infrastruktury dla zakwaterowania wojsk w obozowisku Konotop – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 25 listopada 2014 r. została podpisana umowa z Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Szczecinie na: „Roboty budowlane polegające na przygotowaniu infrastruktury dla zakwaterowania wojsk w obozowisku Konotop”.

 • Wartość oferty: 39 710 355,35 złotych netto.
 • Termin rozpoczęcia robót: 09.12.2014 r.
 • Termin zakończenia robót: 36 miesięcy od daty przekazania placu budowy.
 • Okres gwarancji: 36 miesięcy.
 • Warunki finansowe:
  • Zaliczka: 50% limitu rocznego wynagrodzenia brutto w danym roku kalendarzowym.
  • Płatność: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT.
 • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wynagrodzenia brutto.
 • Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę: 20% ceny ofertowej brutto.
 • Wysokość kar płaconych przez zamawiającego: 20% ceny ofertowej brutto robót, od których realizacji odstąpiono (za wyjątkiem odstąpienia na skutek okoliczności określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych).
 • Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do pełnej wysokość poniesionej szkody.

Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.